سوریه:گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی درباره حادثه خان شیخون بی ارزش است

سوریه:گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی درباره حادثه خان شیخون بی ارزش است

سوریه:گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی درباره حادثه خان شیخون بی ارزش است