سه رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا در یک قاب

سه رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا در یک قاب
سه رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تورنمنت گلف جام ریاست جمهوری در نیوجرسی آمریکا، حضور  یافتند، حضور این سه رئیس جمهور در یک قاب به سوژه عکاسان تبدیل شده بود….

سه رئیس‌ جمهور اسبق آمریکا در یک قاب