سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: دعا و تسلیت کافی نیست، جلوی خشونت های مسلحانه را بگیرید

سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: دعا و تسلیت کافی نیست، جلوی خشونت های مسلحانه را بگیرید

سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: دعا و تسلیت کافی نیست، جلوی خشونت های مسلحانه را بگیرید