سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات، جایگزین نصرالله جهانگرد شد

سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات، جایگزین نصرالله جهانگرد شد

سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات، جایگزین نصرالله جهانگرد شد