سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند

سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند

سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند