سخنگوی وزارت کشور: شعار قانون مداری را شیوه‌ای برای قانون شکنی قرار ندهید

سخنگوی وزارت کشور: شعار قانون مداری را شیوه‌ای برای قانون شکنی قرار ندهید

سخنگوی وزارت کشور: شعار قانون مداری را شیوه‌ای برای قانون شکنی قرار ندهید