سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا را مجبور به تغییر رویه خواهیم کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا را مجبور به تغییر رویه خواهیم کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: آمریکا را مجبور به تغییر رویه خواهیم کرد