سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنند

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنند
کسانی که نزدیک انتخابات اوضاعشان خوب نیست می خواهند با این فضا سازی و جو سازی ها و مظلوم نمایی ها این کسری ها را جبران کنند. اینها خود این موضوع را مطرح می کنند، خود طرفداران رئیس جمهور راجع به تایید صلاحیت صحبت می کنند. به چه دلیل این موضوعات را مطرح می کنند؟

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنند