سایه نفت بر اقتصاد عربستان

سایه نفت بر اقتصاد عربستان
صندوق بین المللی پول همچنان پیش بینی می کند که کاهش تولید نفت عربستان بر اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد.

سایه نفت بر اقتصاد عربستان