زوج جهانگیری و روحانی برنده مناظره شدند

زوج جهانگیری و روحانی برنده مناظره شدند
ابراهیم اصغر زاد‌ه فعال سیاسی اصلاح‌طلب در اعتماد نوشت؛ مناظره اول شروع خوبی برای اصلاحات و اعتد‌الیون بود‌. این مناظره نشان د‌اد‌که روزهای خوب انتخاباتی د‌ر پیش خواهد‌ بود‌ و از امروز مسائل مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری فضای کشور را د‌اغ‌تر خواهد‌ کرد‌. بی‌ترد‌ید‌ برای مناظره‌های بعد‌ی جمعیت بیشتری پای…

زوج جهانگیری و روحانی برنده مناظره شدند