زنگنه:وعده رشد ۲۶ درصدی توهین به شعور مردم است/ قرار نیست که دیناری غرامت به کرسنت پرداخت کنیم

زنگنه:وعده رشد ۲۶ درصدی توهین به شعور مردم است/ قرار نیست که دیناری غرامت به کرسنت پرداخت کنیم

زنگنه:وعده رشد ۲۶ درصدی توهین به شعور مردم است/ قرار نیست که دیناری غرامت به کرسنت پرداخت کنیم