رییس سازمان هواپیمایی: مصوبه اخیر آمریکا بر قراردادهای خرید هواپیمای ایران تاثیر ندارد

رییس سازمان هواپیمایی: مصوبه اخیر آمریکا بر قراردادهای خرید هواپیمای ایران تاثیر ندارد

رییس سازمان هواپیمایی: مصوبه اخیر آمریکا بر قراردادهای خرید هواپیمای ایران تاثیر ندارد