رییس جمهور: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا بود / به افرادی که می خواهند به مردم و کشور ما خیانت کنند، پاسخ قاطع خواهیم داد

رییس جمهور: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا بود / به افرادی که می خواهند به مردم و کشور ما خیانت کنند، پاسخ قاطع خواهیم داد
رییس جمهور تاکید کرد: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا و کمتر از آنچه بود که نیروهای ما اجازه داشتند.

رییس جمهور: پاسخ موشکی سپاه به داعش بسیار بجا بود / به افرادی که می خواهند به مردم و کشور ما خیانت کنند، پاسخ قاطع خواهیم داد