رییس‌جمهور:مصالحه کردن در برابر دشمنان شهامت می‌خواهد

رییس‌جمهور:مصالحه کردن در برابر دشمنان شهامت می‌خواهد
رییس‌جمهور تاکید کرد: خیلی شهامت می‌خواهد فردی برای مصالحش در برابر بدخواهان و دشمنان اسلام دست صلح دراز کند و مصالحه کند ولی امام حسن برای دین خدا و امت اسلام این کار را کرد و این نیزه و تیرها را تحمل کرد.

رییس‌جمهور:مصالحه کردن در برابر دشمنان شهامت می‌خواهد