رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد.

رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد.
رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد.

رکورد 67 ساله گرما در تبریز شکسته شد.