رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود

رویترز: تیلرسون تا مرز استعفا پیش رفته بود