رویترز: تهران برای از سرگیری فعالیت هسته ای در صورت خروج آمریکا از توافق آماده است

رویترز: تهران برای از سرگیری فعالیت هسته ای در صورت خروج آمریکا از توافق آماده است

رویترز: تهران برای از سرگیری فعالیت هسته ای در صورت خروج آمریکا از توافق آماده است