روسیه: اوضاع شبه‌جزیره کره به آستانه تقابل نظامی رسیده است

روسیه: اوضاع شبه‌جزیره کره به آستانه تقابل نظامی رسیده است

روسیه: اوضاع شبه‌جزیره کره به آستانه تقابل نظامی رسیده است