رسم عجیب پهلوانان ایرانی در زمان قاجار +عکس

رسم عجیب پهلوانان ایرانی در زمان قاجار +عکس
پهلوانان دوره قاجار، برای متمایز جلوه نمودن از مردم عادی و اینکه موهای سرشان در چنگ حریف نیفتد وسط سر خود را می تراشیدند که بعدها این رسم در میان…

رسم عجیب پهلوانان ایرانی در زمان قاجار +عکس