رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است

رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است

رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است