رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: لغو برجام توافقات بین‌المللی ما را زیر سؤال می‌برد

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: لغو برجام توافقات بین‌المللی ما را زیر سؤال می‌برد

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: لغو برجام توافقات بین‌المللی ما را زیر سؤال می‌برد