رئیس دپارتمان داوری: توصیه کنیم روی طارمی پنالتی نگیرند؟دروغ است

رئیس دپارتمان داوری: توصیه کنیم روی طارمی پنالتی نگیرند؟دروغ است

رئیس دپارتمان داوری: توصیه کنیم روی طارمی پنالتی نگیرند؟دروغ است