رئیسی: تا نظام بانکی اصلاح نشود امکان رشد اقتصادی وجود ندارد

رئیسی: تا نظام بانکی اصلاح نشود امکان رشد اقتصادی وجود ندارد

رئیسی: تا نظام بانکی اصلاح نشود امکان رشد اقتصادی وجود ندارد