رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سوریه دیدار کردند

رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سوریه دیدار کردند

رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سوریه دیدار کردند