دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشه

دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشه
مجله خبری دوستان : کارگری که عاشق یک زن شوهردار شده بود پس از اینکه از رسیدن به عشقش نا امید می شود در اقدامی احمقانه این زن و دخترش…

دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشه