دفاع جان کری از توافق هسته‌ ای با ایران

دفاع جان کری از توافق هسته‌ ای با ایران
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا یک بار دیگر از دستاورد سیاست خارجی دولت اوباما یعنی توافق هسته‌ ای با ایران دفاع کرد. جان کری یک بار دیگر از میراث سیاست خارجی دولت اوباما یعنی توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. به گزارش واشنگتن پست، جان کری وزیر خارجه آمریکا،…

دفاع جان کری از توافق هسته‌ ای با ایران