دستگیری ۱۹ تبعه پاکستانی در نزدیکی تفتان به جرم ورود غیرقانونی

دستگیری ۱۹ تبعه پاکستانی در نزدیکی تفتان به جرم ورود غیرقانونی

دستگیری ۱۹ تبعه پاکستانی در نزدیکی تفتان به جرم ورود غیرقانونی