درخواست مجدد ترکیه از کردستان عراق برای لغو همه‌پرسی جدایی

درخواست مجدد ترکیه از کردستان عراق برای لغو همه‌پرسی جدایی

درخواست مجدد ترکیه از کردستان عراق برای لغو همه‌پرسی جدایی