درخواست روحانی از مجری مناظره برای پاسخ دادن به تهمت‌های قالیباف

درخواست روحانی از مجری مناظره برای پاسخ دادن به تهمت‌های قالیباف

درخواست روحانی از مجری مناظره برای پاسخ دادن به تهمت‌های قالیباف