دختر امام خمینی: عروج آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از زهر نیز تلخ‌تر بود/شوک شدیدی به ملت وارد شد

دختر امام خمینی: عروج آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از زهر نیز تلخ‌تر بود/شوک شدیدی به ملت وارد شد

دختر امام خمینی: عروج آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از زهر نیز تلخ‌تر بود/شوک شدیدی به ملت وارد شد