دبیر ستاد انتخابات: احتمال انتشار اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه

دبیر ستاد انتخابات: احتمال انتشار اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه

دبیر ستاد انتخابات: احتمال انتشار اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه