داعش مسئولیت حمله به دانشگاه اوهایو را بر عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به دانشگاه اوهایو را بر عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به دانشگاه اوهایو را بر عهده گرفت