داعش تنها پنج درصد از اراضی عراق را تحت تصرف دارد

داعش تنها پنج درصد از اراضی عراق را تحت تصرف دارد

داعش تنها پنج درصد از اراضی عراق را تحت تصرف دارد