دادستان کالیفرنیا از ترامپ شکایت کرد/ موضوع: دیوار مرز مکزیک

دادستان کالیفرنیا از ترامپ شکایت کرد/ موضوع: دیوار مرز مکزیک

دادستان کالیفرنیا از ترامپ شکایت کرد/ موضوع: دیوار مرز مکزیک