دادستان تهران: شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری اقدام کنند/ دستگیری 15 نفر به اتهام تعرض به اموال عمومی

دادستان تهران:
شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری اقدام کنند/ دستگیری 15 نفر به اتهام تعرض به اموال عمومی

دادستان تهران:
شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری اقدام کنند/ دستگیری 15 نفر به اتهام تعرض به اموال عمومی