خیز فرانسه برای افزایش ۱۰۰درصدی گردشگران ایرانی

خیز فرانسه برای افزایش ۱۰۰درصدی گردشگران ایرانی
فرانسه می‌خواهد در برنامه‌ای یک ساله، شمار گردشگران ایرانی را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد.

خیز فرانسه برای افزایش ۱۰۰درصدی گردشگران ایرانی