خرچنگ چشم راست پری خانم را خورده است / عکس 18+

خرچنگ چشم راست پری خانم را خورده است / عکس 18+
روبرویم یک پری نشسته ، ۲۶ سال دارد ، اهل یاسوج است و از روستاهای محرومش ، روستای سرخ ده ، پری خانم غمگین است و دلش برای دیدن آفتاب…

خرچنگ چشم راست پری خانم را خورده است / عکس 18+