حمایت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب فوری تحریم‌های جدید ایران

حمایت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب فوری تحریم‌های جدید ایران

حمایت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب فوری تحریم‌های جدید ایران