حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه