حماس گشایش دفتر این جنبش در مصر را تکذیب کرد/ هنیه شنبه به قاهره می‌رود

حماس گشایش دفتر این جنبش در مصر را تکذیب کرد/ هنیه شنبه به قاهره می‌رود

حماس گشایش دفتر این جنبش در مصر را تکذیب کرد/ هنیه شنبه به قاهره می‌رود