حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات معاف شد

حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات معاف شد
در بودجه سال 96 دستمزد کارکنان و کارگران تا سقف 15 میلیون ریال در ماه از پرداخت مالیات معاف شد.

حقوق تا 1.5 میلیون تومان از مالیات معاف شد