حضور دو مقام آمریکایی هنگام سخنرانی روحانی در مجمع عمومی

حضور دو مقام آمریکایی هنگام سخنرانی روحانی در مجمع عمومی

حضور دو مقام آمریکایی هنگام سخنرانی روحانی در مجمع عمومی