حافظی: گزارش مالی شهرداری تهران در سال 91 فاجعه است/ این کارنامه، شرم‌نامه است

حافظی: گزارش مالی شهرداری تهران در سال 91 فاجعه است/ این کارنامه، شرم‌نامه است

حافظی: گزارش مالی شهرداری تهران در سال 91 فاجعه است/ این کارنامه، شرم‌نامه است