حافظی: شهردار تهران باید پاسخگوی حادثه پلاسکو به افکار عمومی باشد

حافظی: شهردار تهران باید پاسخگوی حادثه پلاسکو به افکار عمومی باشد

حافظی: شهردار تهران باید پاسخگوی حادثه پلاسکو به افکار عمومی باشد