جواد امام: جمنا نتوانست توفیقات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را به دست آورد

جواد امام: جمنا نتوانست توفیقات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را به دست آورد

جواد امام: جمنا نتوانست توفیقات شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را به دست آورد