جنتی آخرین اجرای جشنواره تئاتر فجر را دید

جنتی آخرین اجرای جشنواره تئاتر فجر را دید
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی – مخاطب آخرین اجرای جشنواره تئاتر فجر بود.

جنتی آخرین اجرای جشنواره تئاتر فجر را دید