جماعتی که دنبال جدایی دین از سیاست هستند، اگر در روز عاشورا بودند، به امام حسین(ع) برای مقابله با یزید خرده می گرفتند / اگر در هیأت های مذهبی از امام و انقلاب و شهدا سخن نگوییم، از چه سخن بگوییم؟ / شعار مقدس «مرگ بر آمریکا» شعار افرادی است که شعار «لعنت بر یزید» سر دادند

جماعتی که دنبال جدایی دین از سیاست هستند، اگر در روز عاشورا بودند، به امام حسین(ع) برای مقابله با یزید خرده می گرفتند / اگر در هیأت های مذهبی از امام و انقلاب و شهدا سخن نگوییم، از چه سخن بگوییم؟ / شعار مقدس «مرگ بر آمریکا» شعار افرادی است که شعار «لعنت بر یزید» سر دادند
یاران خدا کسانی هستند که وقتی قدرت به آن ها می دهیم، تمام دغدغه شان این است که چگونه سهم و دین خود را به اسلام ادا کنند؛ نه این که وقتی وارد محیط کارشان شدند، به دنبال تغییر دکور اتاقشان باشند.

جماعتی که دنبال جدایی دین از سیاست هستند، اگر در روز عاشورا بودند، به امام حسین(ع) برای مقابله با یزید خرده می گرفتند / اگر در هیأت های مذهبی از امام و انقلاب و شهدا سخن نگوییم، از چه سخن بگوییم؟ / شعار مقدس «مرگ بر آمریکا» شعار افرادی است که شعار «لعنت بر یزید» سر دادند