جلسه غیرعلنی مجلس با حضور شمخانی/ موضوع: همه‌پرسی کردستان عراق

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور شمخانی/ موضوع: همه‌پرسی کردستان عراق

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور شمخانی/ موضوع: همه‌پرسی کردستان عراق