جعفرزاده ایمن آبادی: مطالب تنش زا و اختلاف انگیز جایی در مداحی ندارد

جعفرزاده ایمن آبادی: مطالب تنش زا و اختلاف انگیز جایی در مداحی ندارد

جعفرزاده ایمن آبادی: مطالب تنش زا و اختلاف انگیز جایی در مداحی ندارد