جسدی که تجزیه نمی شود! +تصاویر

جسدی که تجزیه نمی شود! +تصاویر
کارگران یک قبرستان جنازه‌ ای را پیدا کردند که با وجود تجزیه بیشتر قسمت های بدنش، پوست دور شکمش به صورت کامل لاقی مانده است. کارگران یک قبرستان در تایلند یک جنازه در حال تجزیه را پیدا کردند که پوست روی شکم او بعد از چندین سالی که از دفن…

جسدی که تجزیه نمی شود! +تصاویر